Zápis prvňáčků na školní rok 2017/2018

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 se uskuteční v

·         pátek 7. dubna 2017 od 13:00 do 18:00

·         sobotu 8. dubna 2017 od 9:00 do 12:00

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

JAK POSTUPOVAT PŘED ZÁPISEM:

Na webových stránkách zapisdozs.brno.cz v termínu od 20.3.2017 musí rodiče vyplnit žádost k přijímacímu řízení. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost je třeba vytisknout a donést s sebou na termín zápisu.

Na adrese aristoteles.zsgajdosova.cz si pak prosím zarezervujte termín, ve kterém se dostavíte k samotnému zápisu do školy. Registrovat termín pochopitelně nemusíte, ale pak je docela pravděpodobné, že budete opravdu dlouho čekat, než se vám budeme schopni věnovat. Upozorňujeme, že pořadí zápisu nemá absolutně žádný vliv na rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole.

POZOR!!! Na přihlášce k přijetí ke vzdělávání na základní škole, kterou si přinesete vytištěnou, je třeba uvést oba zákonné zástupce a zaškrtnout, který zákonný zástupce bude dítě ve věci zápisu zastupovat. Takto vyplněná přihláška pak musí být podepsána oběma zákonnými zástupci !!!! V případě, že přihláška nebude podepsána oběma zákonnými zástupci, nemůžeme dítě přijmout ke vzdělávání do doby, než ten ze zákonných zástupců, který přijde k zápisu doloží pověření či zmocnění od druhého zákonného zástupce, případně jejich společné prohlášení, podepsané oběma, že se dohodli, kdo z nich bude dítě v této věci zastupovat.

Rodičům, kteří nemají přístup k internetu, nabízíme pomoc při sepsání a vytištění žádosti v pondělí 3.4.2017  od 13:00 do 16:00 hodin.

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

  • Rodný list dítěte
  • Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
  • Vytištěnou žádost k přijímacímu řízení 
  • Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
  • Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, je třeba donést rozhodnutí o udělení odkladu

Obecné informace k zápisu:

Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

·         Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení  šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

·         Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).

·         Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

·         Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

·         O odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v den zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. tyto žádosti lze doložit dodatečně, ale upozorňujeme rodiče, kteří uvažují o odkladu, že na příslušné vyšetření do PPP se musí objednat co nejdříve (ideálně do konce února), jinak je více než pravděpodobné, že potrvzení nebudou schopni doložit a dítě bude muset nastoupit k základnímu vzdělávání. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.

·         Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat a dostavit se znovu k zápisu (s sebou si k zápisu vezmou rozhodnutí o odkladu !!!). Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.

·         Termín zápisu vyvěsí škola na www stránkách a veřejně přístupné nástěnce ZŠ.

·         přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje podle kritérií a v souladu se školským zákonem ředitel školy.

·         Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením  na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž  způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

·         Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.