Zápis prvňáčků na školní rok 2020/2021

Důležité informace před zápisem

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v

·         pátek 24. dubna 2020 od 13:00 do 18:00

·         sobotu 25. dubna 2020 od 9:00 do 12:00

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

JAK POSTUPOVAT PŘED ZÁPISEM:

Na webových stránkách zapisdozs.brno.cz v termínu od 18.3.2020 musí rodiče vyplnit žádost k přijímacímu řízení. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost je třeba vytisknout a donést s sebou na termín zápisu.

Při vyplňování elektronické žádosti si přímo na serveru zapisdozs.brno.cz rovněž zarezervujte termín zápisu, protože jinak hrozí, že  budete opravdu dlouho čekat. Skupiny B1, B2, B3 a B4 jsou určené pro zápis do běžných tříd, skupiny M1, M2,M3 a M4 jsou určeny pro zápis do třídy Montessori. K zápisu se prosím dostavte vždy o 15 minut dříve, než je čas vaší rezervace - je nutné nejprve projít administrativou (zaregistrovat vaši žádost do naší školy, zkontrolovat údaje a doklady). Upozorňujeme, že pořadí zápisu nemá absolutně žádný vliv na rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole. Vzhledem k termínu zápisu bude rezervační systém přístupný od 1.4.2020.

POZOR!!! Na přihlášce k přijetí ke vzdělávání na základní škole, kterou si přinesete vytištěnou, je třeba uvést oba zákonné zástupce a zaškrtnout, který zákonný zástupce bude dítě ve věci zápisu zastupovat. Takto vyplněná přihláška pak musí být podepsána oběma zákonnými zástupci !!!! V případě, že přihláška nebude podepsána oběma zákonnými zástupci, nemůžeme dítě přijmout ke vzdělávání do doby, než ten ze zákonných zástupců, který přijde k zápisu doloží pověření či zmocnění od druhého zákonného zástupce, případně jejich společné prohlášení, podepsané oběma, že se dohodli, kdo z nich bude dítě v této věci zastupovat.

Rodičům, kteří nemají přístup k internetu, nabízíme pomoc při sepsání a vytištění žádosti v pondělí 13.4.2018  od 16:00 do 17:00 hodin.

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

  • Rodný list dítěte
  • Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
  • Vytištěnou žádost k přijímacímu řízení 
  • Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
  • Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky jinou školou, je třeba donést i rozhodnutí o udělení odkladu

Obecné informace k zápisu:

Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

·         Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení  šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

·         Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).

·         Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

·         Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

·         O odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v den zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. tyto žádosti lze doložit dodatečně, ale upozorňujeme rodiče, kteří uvažují o odkladu, že na příslušné vyšetření do PPP se musí objednat co nejdříve (ideálně do konce února), jinak je více než pravděpodobné, že potrvzení nebudou schopni doložit a dítě bude muset nastoupit k základnímu vzdělávání. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.

·         Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat a dostavit se znovu k zápisu (s sebou si k zápisu vezmou rozhodnutí o odkladu !!!). Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.

·         Termín zápisu vyvěsí škola na www stránkách a veřejně přístupné nástěnce ZŠ.

·         přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje podle kritérií a v souladu se školským zákonem ředitel školy (kritéria mohou být v měsíci září 2019 ještě upravena).

·         Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením  na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž  způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

·         Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.