Standardní činnosti pracovníků ŠPP

Koordinátor ŠPP a školní speciální pedagog: Mgr. Jan Olbert

 • Koordinuje pracovníky školního poradenského pracoviště, asistenty pedagoga, doučovatele a školní asistenty.
 • Koordinuje společné vzdělávání - připravuje vhodné podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje.
 • Konzultuje a realizuje poradnami navrhovaná podpůrná opatření.
 • Pomáhá vytvářet a koordinuje plány pedagogické podpory.
 • Koordinuje spolupráci se školními poradenskými pracovišti.
 • Poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům.
 • Řeší výchovné problémy žáků a pomáhá s nastavováním pravidel ve třídách.

 Metodik prevence pro 1. stupeň: Mgr. Ondřej Kadlec

 • Průběžná práce s žákovskými kolektivy (1. - 5. ročník)
 • Poskytuje konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům  v oblasti rizikového chování (1. - 5. ročník).
 • Spolupracuje při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.
 • Sleduje rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů ve škole a navrhuje možnosti jejich řešení.
 • Spolupráce s různými školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací.
 • Připravuje Minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost.
 • Koordinátor žákovského parlamentu pro 4. - 9. Ročníky.

 Metodik prevence pro 2. stupeň: Mgr. Martin Drábek 

 • Průběžná práce s žákovskými kolektivy (6. - 9. ročník)
 • Poskytuje konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti rizikových jevů (6.- 9. ročník).
 • Připravuje Minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost.
 • Sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci. Metodicky vede pedagogické pracovníky k realizaci preventivních aktivit. Připravuje třídnické hodiny.
 • Spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních. Zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti těchto institucí.
 • Řeší aktuální problémy třídních kolektivů ve spolupráci s třídními učiteli, školním psychologem a speciálním pedagogem.

 Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Menšíková 

 • Provádí vyhledávání žáků s mentálním, smyslovým postižením a žáků nadaných. Pro tyto žáky pomáhá nastavovat podpůrná opatření a sestavovat IVP.
 • Pomáhá vytvářet plány pedagogické podpory.
 • Zajišťuje komunikaci s OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí).
 • Řeší problémy spojené se školní docházkou.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák). 
 • Pomáhá řešit závadové chování žáků, především projevy šikanování
 • Podílí se na realizaci projektů, které jsou součástí Minimálního preventivního programu školy.

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Kněžínková

 • Poskytuje kariérní poradenství a začleňuje oblast „Výchova k volbě povolání“ do vzdělávacího programu školy.
 • Sleduje neprospívající žáky, hledá příčiny školního neprospěchu a navrhuje způsoby, jak situaci řešit.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák). 
 • Pomáhá řešit závadové chování žáků, především projevy šikanování.
 • Podílí se na realizaci projektů, které jsou součástí Minimálního preventivního programu školy. 
 • Pomáhá učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům při řešení aktuálních problémů.

Školní psycholožka: Mgr. et  Mgr. Eliška Čejková 

 • Provádí depistáže a diagnostiku specifických poruch učení žáků.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 
 • Poskytuje krizovou intervenci a psychologické poradenství pro žáky, pedagogické pracovníky a rodiče.
 • Provádí individuální případovou práci se žáky, jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický vývoj vyžadují speciální péči.
 • Provádí diagnostiku ke kariérnímu poradenství.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 • Pomáhá při zápisu do 1. tříd.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.
 • Koordinuje žákovský parlament 4. - 9. ročník