Standardní činnosti pracovníků ŠPP

Koordinátor ŠPP a školní speciální pedagog: Mgr. Jan Olbert

 • Koordinuje pracovníky školního poradenského pracoviště, asistenty pedagoga, mentory a školní asistenty.
 • Koordinuje společné vzdělávání - připravuje a ovlivňuje podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání dlouhodobě sleduje a vyhodnocuje.
 • Konzultuje a realizuje poradnami navrhovaná podpůrná opatření.
 • Pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Koordinuje plány pedagogické podpory.
 • Koordinuje spolupráci se školními poradenskými pracovišti.
 • Poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům.
 • Řeší výchovné problémy žáků a pomáhá s nastavováním pravidel ve třídách

 

Metodik prevence pro 1. stupeň: Mgr. Ondřej Kadlec

Metodik prevence pro 2. stupeň: Mgr. Martin Drábek 

 • Pomáhá vytvářet a realizovat program prevence rizikového chování.
 • Sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci. Metodicky vede pedagogické pracovníky k realizaci preventivních aktivit. Připravuje třídnické hodiny.
 • Spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních. Zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti těchto institucí.
 • Konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti rizikového chování.
 • Spolupracují s okresním metodikem a krajským koordinátorem prevence.
 • Řeší aktuální problémy třídních kolektivů ve spolupráci s třídními učiteli, školním psychologem a speciálním pedagogem.
 • Metodik prevence pro 1. stupeň vede školní parlament a koordinuje jeho aktivity.

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Kněžínková 

 • Provádí vyhledávání žáků s mentálním, smyslovým postižením a žáků nadaných. Pro tyto žáky pomáhá nastavovat podpůrná opatření a sestavovat IVP.
 • Pomáhá v kariérovém poradenství.
 • Pomáhá vytvářet plány pedagogické podpory.
 • Zajišťuje komunikaci s OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí).
 • Řeší problémy spojené se školní docházkou

 

Školní psycholožka: Mgr. et  Mgr. Eliška Čejková 

 • Provádí depistáže a diagnostiku specifických poruch učení žáků.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. 
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.
 • Poskytuje krizovou intervenci a psychologické poradenství pro žáky, pedagogické pracovníky a rodiče.
 • Provádí individuální případovou práci se žáky, jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický vývoj vyžadují speciální péči.
 • Vede školní parlament a koordinuje jeho aktivity.
 • Pomáhá v kariérovém poradenství.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 • Pomáhá při zápisu do 1. tříd.