Realizace projektu "tvorba úloh"

Tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvořit 3 sady praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis. Tyto úlohy budou
určeny pro žáky naší školy. Každá sada bude obsahovat 16 praktických úloh.
Každá úloha bude obsahovat popis úlohy a zpracovaná metodická doporučení. Nedílnou součástí bude i
videonávod jak ulohu provést, který vytvoří členové realizačního týmu. Délka videonávodu se bude pohybovat
kolem 5 minut. Každá úloha bude využita ve výuce. Po použití úlohy ve výuce dojde k její evaluaci. Součásti
daných úloh bude také kvalitní materiální vybavení adekvátní k realizaci úlohy cílovou skupinou. Všechny úlohy
budou vybaveny tak, aby se jedna úloha dala realizovat v 6 skupinkách. Rozsah jedné úlohy bude 1 - 3
vyučovací hodiny.

Zdůvodnění potřebnosti:

V současné době je na naší škole realizován projekt na podpory výuky přírodovědných předmětů. Cílem projektu
bylo vytvořit elearningové materiály, pro předměty přírodopis, fyzika chemie a zeměpis. Elearningové materiály
slouží žákům především k upevnění učiva, probírané v daných předmětech. To co na škole chybí je praktičtější
využití poznatků, které žáci nabudou během studia.
Náš projekt si klade za cíl hlouběji rozvíjet praktické dovednosti studentů. Využití daných znalostí v praktické
úloze má vést žáky k motivaci na rozvíjení praktických dovedností. Nedílnou součástí je i zvýšení motivace žáků
k výběru technicky orientovaných oborů dalšího studia na středních školách. Na připravených praktických
úlohách budou moci žáci pod vedením vyučujícího samostatně pracovat. To co je k dnešnímu dni nedostatečné
je samotné materiální vybavení, na kterém by žáci úlohy mohli provádět. Projekt tak umožní žákům pracovat s
moderním vybavením včetně využití ICT techniky při praktických úlohách, které tak umožní žákům lépe pochopit
probíranou látku.

Komu je projekt určen:

Cílová skupina bude tvořena žáky naší školy. Při analýze studentů na naší škole v souladu s harmonogramem
projektu, je začátek naplánován na období září 2012. V té době bude na druhém stupni cca 170 žáků. Za období
realizace která je naplánována na 2 roky počítáme se zapojením všech žáků druhého stupně.
Druhou cílovou skupinou jsou poté samotní pedagogové, kteří před tvorbou samotných úloh projedou školením
na tvorbu videí. Projekt počítá s aktivním zapojením 6 pracovníků. Jedná se především o učitelé přírodopisu,
fyziky a chemie.

Vazby na jiné projekty:

Projekt volně navazuje na projekt Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda. Cílem tohoto projektu bylo
vytvořit elearningové materiály pro předměty přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie. Cílem projektu nebylo vytvářet
praktické úlohy nýbrž studijní materiály. Proto tvorba praktických úloh by v tomto ohledu byla skvělým doplněním
původního projektu.
Po odborné konzultaci se zprostředkujícím subjektem není žádná aktivita projektu zdvojená projektem původním.
Původního projekt byl ukončen 16.3.2012. Začátek realizace tohoto projektu je 1.6.2012.

Projekt bude pracovat s celkovým rozpočetem 2 343 850 kč.

Projekt je koncipován na 17 měsíců - ukončení projektu je naplánováno na 31.8.2014.

Realizace projektu ukončena

Dne 31.8.2014 byl ukončen projekt "Tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis. V průběhu více než 2 let vznikaly úlohy, které měly za úkol zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů a to především z praktické stránky věci. Děti se často učily teorii a vzhledem k nedostatku potřebných pomůcek (způsobuje především nedostatek financí) neměly možnost si věci prakticky odzkoušet.

Tým pedagogů na naší škole vymysleli 4 úlohy pro každý ročník v přírodopise a fyzice, v chemii 8 úloh pro každý ročník, pro tyto úlohy nakoupili pomůcky a následně udělali také instruktážní video, kde je pečlivě popsáno co přesně se má v úloze dělat.

Vše je tedy hotovo odzkoušeno, zevaluováno, zkompletováno. Studenti budou moci v hodinách fyziky, chemie a přírodopisu s těmito úlohami pracovat. Zcela jistě jim to přinese lepší náhled do dané problematiky. Rozhodně setím zvýšila kvalita vzdělávání v těchto předmětech.

V současné době probíhá tvorba závěrečné monitorovací zprávy, takže snad doufáme, že i ta proběhne hladce a budeme mocí říci, že projekt proběhl hladce tak jak byl naplánován.

Pavel Horák, Manažer projektu

    

Konec 5. monitorovacího období

K 16. 6. 2014 nám předčasně skončilo páté monitorovací období projektu. Důvodem je vyčerpání více než 80% finančních prostředku určených na toto období, to začalo 1. 1. 2014.

V současné době jsou již všechna videa k úlohám natočena. Tedy máme hotovo do každého předmětu 16 videí. (16 x fyzika, 16 x přírodopis, 16 x chemie). Chybí již jen ověření několika málo úloh. Ověření ještě zcela jistě proběhne nejpozději do konce června tohoto měsíce. V následujících 2 měsících již bude projekt zpět do finální fáze. Jeho konec je naplánován na 31.8.2014. V tomto období bude ještě docházet u některých úloh k evaluaci, tzn. jejich vylepšení, ale hlavně se bude pracovat na kompletaci všech úloh. To znamená, že se vždy zkompletují tak, aby byly do budoucna kdykoliv k použití.    

Přeji týmu hodně zdaru a trpělivosti při posledních 2 měsících realizace.

Konec 4. monitorovacího období

K 31. 12. 2013 nám skončilo čtvrté monitorovací období projektu.

Monitorovací období začalo na konci srpna 2013 a. Na škole již od loňského záři máme vytvořené 3 sekce, fyzika, chemie a přírodopis. Úkolem každé sekce je vytvořit 16 úloh pro každý z těchto třech předmětů.

V současné době je již vytvořeno 33 úloh. Na těchto úlohách je již odpracováno to nejtěžší, tedy jejich přesné domyšlení a natočení na video. Další fázi práce s úlohou po jejím natočení je její ověření. Ke konci monitorovacího období bylo již ověřeno celkem 12 úloh. 

Do konce projektu zbývá cca 8 měsíců, je třeba dokončit posledních 13 úloh a zbývající úlohy zkompletovat ověřit a evaluovat.

Přeji týmu hodně zdaru a trpělivosti při natáčení a realizaci všech úloh.

Další fáze našeho projektu

V těchto dnech nám končí třetí monitorovací období projektu. Za toto období se odevzdává třetí monitorovací zpráva, kterou bude projektový tým tvořit v následujících dnech.

Běžné monitorovací období by mělo končit až 30 srpna,ale z důvodu efektivnějšího čerpání finančních prostředků jsme byli nuceni požádat o předčasné ukončení monitorovacího období a budeme tak podávat mimořádnou monitorovací zprávu.

Monitorovací období začalo na začátku března 2013. Na škole již od loňského záři máme vytvořené 3 sekce, fyzika, chemie a přírodopis. Úkolem každé sekce je vytvořit 16 úloh pro každý z těchto třech předmětů.

Za toto období se vytvářely další úlohy. Aktuální situace je taková, že je již hotova polovina úloh. Na těchto úlohách je již odpracováno to nejtěžší, tedy jejich přesné domyšlení a natočení na video. Na těchto úlohách již bude zbývat pouze dokompletování. To znamená upřesnění metodiky k úloze, doplnění chybějících pomůcek a samotné ostré ověření během výuky. Některá dílčí ověření již proběhla, avšak v následujícím školním roce bude nutno ověřit kompletně. Tedy celou upravenou úlohu.

V tomto období již také proběhlo výběrové řízení, kde se pořídila většina čidel potřebných k realizaci úloh. Zbývá ještě dokoupit některé pomůcky, ale to se muselo vzhledem k systému financování projektu odložit na zbytek roku 2013.

Během druhého pololetí již žáci měli možnost si některé úlohy vyzkoušet. V tomto školním roce, tedy v následujících dvou obdobích budou pracovníci projektu tvořit především druhou polovinu úloh, zároveň však budou všechny úlohy ověřovat ve výuce.

Přeji týmu hodně zdaru a trpělivosti při natáčení a realizaci všech úloh.

Projekt se rozjel

V těchto dnech nám v naší realizaci pomalu končí druhé monitorovací období projektu. Za toto období se odevzdává druhá monitorovací zpráva, kterou bude projektový tým tvořit v následujících dnech.

Monitorovací období začalo na začátku září 2012 a končí na konci února 2013. Za toto období se zformoval celý projektový tým. Na škole se vytvořily 3 sekce, fyzika, chemie a přírodopis. Úkolem každé sekce je vytvořit 16 úloh pro každý z těchto třech předmětů.

Ke každé úloze budou pořízeny pomůcky, bude k nim vytvořen písemný návod a videonávod, který pomůže žákům danou úlohu úspěšně realizovat. Nejnáročnější částí tvorby celé úlohy je především výroba videonávodu, i proto se v současné době rozjela tato tvorba na plné obrátky. V tomto období se za fyziku vytvořil videonávod k těmto úlohám: Měření hmotnosti, Měření teploty, Určování hustoty, za chemii: Destilace, Neutralizace, Acidobazická titrace na indikátor, za přírodopis: pH nápojů a zdraví zubů, Oběhová soustava člověka, Pozorování členovců.

Již vytvořené úlohy tak jsou k dispozici ke shlédnutí na našem elearningovém serveru. K jednotlivým úlohám bude v následujícím období dokoupen potřebný počet pomůcek, tak aby si žáci tvorbu těchto úloh v hodinách mohli vyzkoušet.

Během druhého pololetí se žáci mohou těšit na první praktické úlohy v praxi.