Realizace projektu

Projekt Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda

ZŠ Gajdošova 3, Brno

Cíl:

Cílem projektu je podporovat výuku předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) s využitím moderních informačních technologií. Úkolem projektu je vytvořit digitální výukové materiály na bázi e-learningového systému a tyto materiály integrovat do výuky.

Projekt má za úkol zejména:

  1. Zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů.
  2. Podpořit implementaci školního vzdělávacího programu v oblasti Člověk a příroda.
  3. Aplikací moderních e-learningových metod podpořit motivaci žáků v procesu vzdělávání.
  4. Podpořit vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků jinak trvale postižených.
  5. Podpořit vzdělávání žáků, kteří se z různých důvodů nemohou přímo výuky zúčastnit například z důvodu nemoci nebo pobytu v léčebném zařízení.

Působnost projektu:

Projekt je určen všem žákům 2. stupně základní školy. K jeho tvorbě bude použito komerčního e-learningového systému a celý výukový obsah bude na požádání k dispozici pro ostatní vzdělávací zařízení zapsaná v rejstříku škol. Projekt bude realizován ve všech předmětech vzdělávací oblasti Člověk a příroda, bude se tedy týkat fyziky, přírodopisu, chemie a zeměpisu.

Financování projektu:

Celý projekt bude financován z Evropského sociálního fondu, operačního programu:
Vzdělání pro konkurenceschopnost
Projekt bude veden pod Prioritní osou číslo 1 – Počáteční vzdělávání, bude v něm využito první podpory:

1.            Zvyšování kvality ve vzdělávání

Místo realizace projektu:

Organizace:        Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Adresa:                Gajdošova 3
615 00 BRNO

Zřizovatel:          Statutární město Brno, Městská část Brno - Židenice.

Základní škola, Brno, Gajdošova příspěvkovou organizací. Jednu z nejstarších Brněnských škol – byla založena roku 1906 – nyní navštěvuje 490 žáků. Škola se koncipuje jako moderní, otevřená s komunitním rozměrem. Svůj školní vzdělávací program Schola aperta začala implementovat s ročním předstihem a nyní se již podle něj vzdělávají žáci 1., 2, 6. a 7. ročníku. Škola byla zapojena do úspěšného projektu Magistrátu města Brna „Angličtina do škol“, který si kladl za cíl rozšířit a zkvalitnit vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Od října 2007 do února 2008 probíhal na škole mimo jiné evropský projekt Silní bez násilí (Stark ohne Gewalt), který byl podporován Evropskou komisí a evropským fondem Daphne a který byl zaměřen na prevenci šikany. Škola je rovněž známá jako vůbec první státní škola na Moravě, která začala nabízet také alternativní vzdělávání podle pedagogiky Montessori – v současné době se touto metodou vyučuje 60 dětí v 1. až 3. Ročníku a další přibudou ve školním roce 2008-2009.

Časová osa projektu:

Projekt je koncipován jako tříletý se začátkem 17.3.2009 a předpokládaným ukončením 16.3.2012.

  1. Přípravná fáze – začátek 17.3.2009

Přípravné fáze se účastní manažer projektu, jehož úkolem v této fázi bude zabezpečit úpravu ICT infrastruktury tak, aby byla k dispozici technika nezbytná pro provoz e-learningového systému (zabezpečení výukového serveru, zkvalitnění konektivity internetu, nákup, instalace a zprovoznění komerčního e-learningového systému). Této fáze se rovněž zúčastňuje manažer pedagogické sekce, jehož úkolem v této fázi bude vytvořit pedagogický tým a zajistit proškolení celého týmu v oblasti práce s e-learningovým systémem. Od počátku projektu se práce účastní i účetní a mzdová účetní.

  1. Fáze tvorby, zavádění a ověřování e-learningových materiálů – předpokládaný začátek 1.10.2009

V této fázi se projektu již účastní celý tým. Jednotliví vedoucí předmětů se podle daných časových harmonogramů, které stanovuje manažer projektu, podílejí na tvorbě materiálů a jsou odpovědní za jejich včasné uveřejnění na e-learningovém serveru. Za kvalitu materiálů navenek zodpovídá manažer pedagogické sekce, který plní i roli koordinátora pedagogického týmu. Dílčí časové harmonogramy musí být stanoveny tak, aby veškeré materiály byly k dispozici, byly zavedeny do výuky, evaluovány a korigovány nejpozději k datu ukončení projektu tj. nejpozději k 31.1.2012.

Samotná realizace výukových materiálů proběhne ve třech krocích.

V prvním kroku (školní rok 2009-2010) se budeme přednostně věnovat tvorbě materiálů pro 6. a 7. ročník, v případě chemie pro 8. ročník.

Ve druhém kroku  (školní rok 2010-2011) se budeme věnovat evaluaci a korekci materiálů pro 6. a 7. ročníky a budeme pracovat na materiálech pro 8. a 9. ročník.

Ve třetím kroku (první pololetí školního roku 2011-2012) se budeme věnovat odladění a evaluaci materiálů pro 8. a 9. ročník a finální úpravě tvořeného produktu.

Rozsah práce:

Jednotlivé výstupy budou obsahovat vedle vlastního učebního materiálu i sadu úloh, a testů, které žáci budou mít možnost vypracovávat doma a posílat je danému vyučujícímu do takzvaných odevzdáváren, které budou součásti systému. Týdenní rozsah výstupů v předmětech fyzika, zeměpis a přírodopis bude obsahově odpovídat 3 až 4 vyučovacím hodinám, v chemii dvěma vyučovacím hodinám.

Korektor bude materiály procházet a po dohodě s vedoucími předmětů upravovat tak, aby jejich korigovaná verze byla uveřejněna nejpozději s měsíčním zpožděním oproti první verzi.

Účetní projektu a mzdová účetní budou pracovat na úkolech průběžně podle potřeby.

K projektu bude manažerem pedagogické sekce a projektovým manažerem vytvořena elektronická příručka, která bude určena všem uživatelům výstupu projektu.

Organizační schéma a kvalifikace týmu:

Za celý zdárný průběh projektu včetně jeho účetní stránky je odpovědný manažer projektu, který podléhá přímo řediteli školy, manažer projektu rovněž zajišťuje bezproblémový technický chod e-learningového serveru a je jedním z administrátorů systému. V případě jeho nepřítomnosti na pracovišti je zastupován manažerem pedagogické sekce. Manažer projektu je kvalifikovaným pedagogem a má nejméně dva roky praxe v oblasti výuky informačních technologií.

Manažeru projektu přímo podléhají účetní, mzdová účetní a manažer pedagogické sekce, který je zodpovědný za kvalitu vzdělávacího obsahu, jeho úkolem je koordinovat práci pedagogického týmu tak, aby byl plněn časový harmonogram. Manažer pedagogické sekce plní rovněž roli druhého administrátora systému. V případě jeho nepřítomnosti na pracovišti je zastupován přímo manažerem projektu. Manažer projektu je kvalifikovaným pedagogem a má nejméně 2 roky praxe v oblasti výuky informačních technologií, dále má prokazatelnou praxi v oblasti tvorby a implementace školních vzdělávacích programů do výuky.

Účetní projektu a mzdová účetní musí splňovat kvalifikační předpoklady pro vykonávání této činnosti a musí mít nejméně 2 roky praxe v oboru.

Za jednotlivé předměty jsou zodpovědní vedoucí předmětů. Kromě požadavku kvalifikovanosti musí mít vedoucí předmětu vystudovánu i příslušnou aprobaci předmětu, jehož elektronický obsah tvoří. Na tvorbě konkrétních výukových materiálů pro daný předmět ( s výjimkou chemie) se bude podílet i další kvalifikovaný pedagog, který bude podléhat vedoucímu předmětu. Na tvorbě konkrétních předmětů se budou z pozice vedoucích předmětů nebo pracovníků předmětů podílet i manažer pedagogické sekce a projektový manažer.

Udržitelnost projektu ve čtvrtém roce

K projektu byla dle podmínek vypracována Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Projekt splnil ve čtvrtém roce po ukončení realizace všechny podmínky udržitelnosti. Dne 22.8.2016, byla Monitorovací zpráva o udržitelnosti č. 4 schválena.

Udržitelnost projektu ve třetím roce

K projektu byla dle podmínek vypracována Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Projekt splnil ve třetím roce po ukončení realizace všechny podmínky udržitelnosti. Dne 5.1.2016, byla Monitorovací zpráva o udržitelnosti č. 3 schválena.

Udržitelnost projektu ve druhém roce

K projektu byla dle podmínek vypracována Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Projekt splnil ve druhém roce po ukončení realizace všechny podmínky udržitelnosti. Dne 17.2.2015, byla Monitorovací zpráva o udržitelnosti č. 2 schválena.

Udržitelnost projektu v prvním roce

K projektu byla dle podmínek vypracována Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu. Projekt splnil v první roce po ukončení realizace všechny podmínky udržitelnosti. Dne 25.11.2013, byla Monitorovací zpráva o udržitelnosti č. 1 schválena.

Projekt zdárně ukončen

Dne 16.3.2012 jsme ukončili práci na projektu "podpora výuky přírodovědných předmětů z oblasti člověk a příroda". Práce byla namáhavá, ale velmi úspěšná, neboť se nám podařilo splnit všechny cíle, které jsme si předsevzali a ke kterým jsme se na začátku realizace tohoto tříletého projektu zavázali.

Mezi nejdůležitější výsledky patří fakt, že se nám podařilo zavést v přírodovědných předmětech prvky e-learningu a pevně je svázat s výukou. Nyní disponujeme sadami elektronických materiálů, které jsou plně evaluované. Naše škola díky projetu využívá všestranný e-learningový systém, který pomohl přetvořit formální stránku mnoha hledisek procesu vzdělávání a znamenal dopad na celkový systém vzdělávání ve škole. Podstatné je, že bylo dosaženo zásadního smyslu celého projektu a tím bylo zejména rozšíření studijních možností žáků, a to všech se speciálním zřetelem na žáky často chybějící, dlouhodobě nemocné, či jiným způsobem znevýhodněné.

Realizační tým pokračuje i nadále ve zdokonalování a rozšiřování základní sady elektronických materiálů  a v celém období udržitelnosti projektu budou nejen využívány stávající prvky e-learningu ve výuce, ale budou zaváděny a rozvíjeny i další.

V rámci udržitelnosti projektu, který je povinný po dobu 5 let, budou všechny výstupy projektu přístupné v našem systému Aristoteles a to pro všechny, kdo o výstupy projeví zájem. Tyto výstupy budete moci získat po přihlášení do našeho systému. Pro unverzální přihlašovací údaje a návod, jak si výstupy stáhnout, nás prosím kontaktujte a to na mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do předmětu zprávy prosím uveďte Zájem o výstupy projektu Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda.