Projekty OP VK

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.

Podkategorie

 • Realizace projektu

  Projekt Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda

  ZŠ Gajdošova 3, Brno

  Cíl:

  Cílem projektu je podporovat výuku předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) s využitím moderních informačních technologií. Úkolem projektu je vytvořit digitální výukové materiály na bázi e-learningového systému a tyto materiály integrovat do výuky.

  Projekt má za úkol zejména:

  1. Zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů.
  2. Podpořit implementaci školního vzdělávacího programu v oblasti Člověk a příroda.
  3. Aplikací moderních e-learningových metod podpořit motivaci žáků v procesu vzdělávání.
  4. Podpořit vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků jinak trvale postižených.
  5. Podpořit vzdělávání žáků, kteří se z různých důvodů nemohou přímo výuky zúčastnit například z důvodu nemoci nebo pobytu v léčebném zařízení.

  Působnost projektu:

  Projekt je určen všem žákům 2. stupně základní školy. K jeho tvorbě bude použito komerčního e-learningového systému a celý výukový obsah bude na požádání k dispozici pro ostatní vzdělávací zařízení zapsaná v rejstříku škol. Projekt bude realizován ve všech předmětech vzdělávací oblasti Člověk a příroda, bude se tedy týkat fyziky, přírodopisu, chemie a zeměpisu.

  Financování projektu:

  Celý projekt bude financován z Evropského sociálního fondu, operačního programu:
  Vzdělání pro konkurenceschopnost
  Projekt bude veden pod Prioritní osou číslo 1 – Počáteční vzdělávání, bude v něm využito první podpory:

  1.            Zvyšování kvality ve vzdělávání

  Místo realizace projektu:

  Organizace:        Základní škola, Brno, Gajdošova 3

  Adresa:                Gajdošova 3
  615 00 BRNO

  Zřizovatel:          Statutární město Brno, Městská část Brno - Židenice.

  Základní škola, Brno, Gajdošova příspěvkovou organizací. Jednu z nejstarších Brněnských škol – byla založena roku 1906 – nyní navštěvuje 490 žáků. Škola se koncipuje jako moderní, otevřená s komunitním rozměrem. Svůj školní vzdělávací program Schola aperta začala implementovat s ročním předstihem a nyní se již podle něj vzdělávají žáci 1., 2, 6. a 7. ročníku. Škola byla zapojena do úspěšného projektu Magistrátu města Brna „Angličtina do škol“, který si kladl za cíl rozšířit a zkvalitnit vzdělávání v oblasti cizích jazyků. Od října 2007 do února 2008 probíhal na škole mimo jiné evropský projekt Silní bez násilí (Stark ohne Gewalt), který byl podporován Evropskou komisí a evropským fondem Daphne a který byl zaměřen na prevenci šikany. Škola je rovněž známá jako vůbec první státní škola na Moravě, která začala nabízet také alternativní vzdělávání podle pedagogiky Montessori – v současné době se touto metodou vyučuje 60 dětí v 1. až 3. Ročníku a další přibudou ve školním roce 2008-2009.

  Časová osa projektu:

  Projekt je koncipován jako tříletý se začátkem 17.3.2009 a předpokládaným ukončením 16.3.2012.

  1. Přípravná fáze – začátek 17.3.2009

  Přípravné fáze se účastní manažer projektu, jehož úkolem v této fázi bude zabezpečit úpravu ICT infrastruktury tak, aby byla k dispozici technika nezbytná pro provoz e-learningového systému (zabezpečení výukového serveru, zkvalitnění konektivity internetu, nákup, instalace a zprovoznění komerčního e-learningového systému). Této fáze se rovněž zúčastňuje manažer pedagogické sekce, jehož úkolem v této fázi bude vytvořit pedagogický tým a zajistit proškolení celého týmu v oblasti práce s e-learningovým systémem. Od počátku projektu se práce účastní i účetní a mzdová účetní.

  1. Fáze tvorby, zavádění a ověřování e-learningových materiálů – předpokládaný začátek 1.10.2009

  V této fázi se projektu již účastní celý tým. Jednotliví vedoucí předmětů se podle daných časových harmonogramů, které stanovuje manažer projektu, podílejí na tvorbě materiálů a jsou odpovědní za jejich včasné uveřejnění na e-learningovém serveru. Za kvalitu materiálů navenek zodpovídá manažer pedagogické sekce, který plní i roli koordinátora pedagogického týmu. Dílčí časové harmonogramy musí být stanoveny tak, aby veškeré materiály byly k dispozici, byly zavedeny do výuky, evaluovány a korigovány nejpozději k datu ukončení projektu tj. nejpozději k 31.1.2012.

  Samotná realizace výukových materiálů proběhne ve třech krocích.

  V prvním kroku (školní rok 2009-2010) se budeme přednostně věnovat tvorbě materiálů pro 6. a 7. ročník, v případě chemie pro 8. ročník.

  Ve druhém kroku  (školní rok 2010-2011) se budeme věnovat evaluaci a korekci materiálů pro 6. a 7. ročníky a budeme pracovat na materiálech pro 8. a 9. ročník.

  Ve třetím kroku (první pololetí školního roku 2011-2012) se budeme věnovat odladění a evaluaci materiálů pro 8. a 9. ročník a finální úpravě tvořeného produktu.

  Rozsah práce:

  Jednotlivé výstupy budou obsahovat vedle vlastního učebního materiálu i sadu úloh, a testů, které žáci budou mít možnost vypracovávat doma a posílat je danému vyučujícímu do takzvaných odevzdáváren, které budou součásti systému. Týdenní rozsah výstupů v předmětech fyzika, zeměpis a přírodopis bude obsahově odpovídat 3 až 4 vyučovacím hodinám, v chemii dvěma vyučovacím hodinám.

  Korektor bude materiály procházet a po dohodě s vedoucími předmětů upravovat tak, aby jejich korigovaná verze byla uveřejněna nejpozději s měsíčním zpožděním oproti první verzi.

  Účetní projektu a mzdová účetní budou pracovat na úkolech průběžně podle potřeby.

  K projektu bude manažerem pedagogické sekce a projektovým manažerem vytvořena elektronická příručka, která bude určena všem uživatelům výstupu projektu.

  Organizační schéma a kvalifikace týmu:

  Za celý zdárný průběh projektu včetně jeho účetní stránky je odpovědný manažer projektu, který podléhá přímo řediteli školy, manažer projektu rovněž zajišťuje bezproblémový technický chod e-learningového serveru a je jedním z administrátorů systému. V případě jeho nepřítomnosti na pracovišti je zastupován manažerem pedagogické sekce. Manažer projektu je kvalifikovaným pedagogem a má nejméně dva roky praxe v oblasti výuky informačních technologií.

  Manažeru projektu přímo podléhají účetní, mzdová účetní a manažer pedagogické sekce, který je zodpovědný za kvalitu vzdělávacího obsahu, jeho úkolem je koordinovat práci pedagogického týmu tak, aby byl plněn časový harmonogram. Manažer pedagogické sekce plní rovněž roli druhého administrátora systému. V případě jeho nepřítomnosti na pracovišti je zastupován přímo manažerem projektu. Manažer projektu je kvalifikovaným pedagogem a má nejméně 2 roky praxe v oblasti výuky informačních technologií, dále má prokazatelnou praxi v oblasti tvorby a implementace školních vzdělávacích programů do výuky.

  Účetní projektu a mzdová účetní musí splňovat kvalifikační předpoklady pro vykonávání této činnosti a musí mít nejméně 2 roky praxe v oboru.

  Za jednotlivé předměty jsou zodpovědní vedoucí předmětů. Kromě požadavku kvalifikovanosti musí mít vedoucí předmětu vystudovánu i příslušnou aprobaci předmětu, jehož elektronický obsah tvoří. Na tvorbě konkrétních výukových materiálů pro daný předmět ( s výjimkou chemie) se bude podílet i další kvalifikovaný pedagog, který bude podléhat vedoucímu předmětu. Na tvorbě konkrétních předmětů se budou z pozice vedoucích předmětů nebo pracovníků předmětů podílet i manažer pedagogické sekce a projektový manažer.

  Počet článků:
  20
 • Realizace projektu - Montessori

  Projekt Rozvoj klíčových kompetencí žáků pomocí materiálu alternativní metody Montessori při projektovém vyučování

  Cílem projektu je podporovat výuku předmětu ze vzdělávací oblasti Český jazyk  a literatura (jazyková, slohová a komunikační výchova) s maximálním využitím mezipředmětových vztahů.

  Úkolem projektu je vytvořit potřebné, tematicky zaměřené pomůcky a materiál, který odpovídá zásadám a principům Montessori pedagogiky pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ.

  Úkolem projektu je především:

  1. Zkvalitnit novými, metodicky promyšlenými pomůckami, které respektují zásady aprincipy Montessori pedagogiky, výuku v oblasti Český jazyk a literatura a ostatních oblastí výuky prostřednictvím projektových činností.

  2. Podpořit vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků jinak postižených.

  3. Podpořit vzdělávání žáků ve třídách s klasickou výukou.

  4. Používáním vytvořených pomůcek zvýšit motivaci, aktivitu žáků v procesu vzdělávání.

  5. Zajistit metodickou podporu vytvořeného materiálu jak pro žáky, tak pro pedagogy.

  6. Pořádáním projektových dnů v rámci výukových projektů v daném ročníku klást důraz namezipředmětové vazby (prolínání tématu všemi oblastmi výuky, přičemž  výchozí oblastíje  Člověk a jeho svět).   

  7. Seznámit s projektovou výukou pedagogy a zájemce z řad rodičů a veřejnosti formouzávěrečné konference na téma Projektová výuka v Montessori třídách na ZŠ Gajdošova.

  Cílová skupina projektu:

  Projekt je primárně určen žákům 1. stupně Základní školy Gajdošova, a to v Montessori třídách 1. - 5. ročníku.  Výstupy projektu - výukový materiál mohou využít také žáci 1. stupně ZŠ Gajdošova z tříd s klasickou výukou v dílčích činnostech v oblasti Český jazyk a literatura, případně ve svých výukových projektech.

  Financování projektu:

  Projekt bude zcela financován z Evropského sociálního fondu v ČR.

  Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.02 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji

  Název a číslo oblasti podpory: 7.1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání

  Datum zahájení realizace projektu:  01.03.2010

  Datum ukončení realizace projektu: 30.06. 2012

  Počet článků:
  5
 • Realizace projektu OPVK 1.4

  Projekt inovace a individualizace vzdělávání OPVK osa 1.4

  Na tento projekt škola čerpá 2,4 milionu korun z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - osa 1.4. Projekt je lidově znám pod pojmem "šablony" a prostředky jsou čerpány přímo z Ministerstva školství.

  V rámci tohoto projektu jsme se u nás na škole rozhodli výrazným způsobem zkvalitnit výuku ve stěžejních naukových předmětech a zlepšit a modernizovat vybavení naší školy. Projekt navazuje na to, co už u nás začalo úspěšně fungovat. Na druhém stupni je to především tvorba e-learningového serveru Aristoteles - do tvorby výukových podpůrných materiálů se zapojí i vyučující jiných předmětů než přírodovědných, kteří na e-leraningu pracují v rámci jiného projektu. Na prvním stupúni se zaměříme zejména na přípravu a aplikaci výukových materiálů podporujících čtenářskou a matematickou gramotnost ana podporu výuky cizích jazyků. Deset kmenových tříd bude místo přežitých tabulí na křídu vybaveno tabulemi na fixy a interaktivním zobrazovacím zařízením, nové moderní počítače přibudou pro žáky v jedné z našich počítačových učeben, přibudou nové moderní pomůcky v přírodovědných předmětech a matematice.

  Projekt může trval 30 měsíců - naším cíl byl splněn k 31.12.2012.

  Počet článků:
  3
 • Realizace projektu "tvorba úloh"

  Tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis

  Cíle projektu:

  Cílem projektu je vytvořit 3 sady praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis. Tyto úlohy budou
  určeny pro žáky naší školy. Každá sada bude obsahovat 16 praktických úloh.
  Každá úloha bude obsahovat popis úlohy a zpracovaná metodická doporučení. Nedílnou součástí bude i
  videonávod jak ulohu provést, který vytvoří členové realizačního týmu. Délka videonávodu se bude pohybovat
  kolem 5 minut. Každá úloha bude využita ve výuce. Po použití úlohy ve výuce dojde k její evaluaci. Součásti
  daných úloh bude také kvalitní materiální vybavení adekvátní k realizaci úlohy cílovou skupinou. Všechny úlohy
  budou vybaveny tak, aby se jedna úloha dala realizovat v 6 skupinkách. Rozsah jedné úlohy bude 1 - 3
  vyučovací hodiny.

  Zdůvodnění potřebnosti:

  V současné době je na naší škole realizován projekt na podpory výuky přírodovědných předmětů. Cílem projektu
  bylo vytvořit elearningové materiály, pro předměty přírodopis, fyzika chemie a zeměpis. Elearningové materiály
  slouží žákům především k upevnění učiva, probírané v daných předmětech. To co na škole chybí je praktičtější
  využití poznatků, které žáci nabudou během studia.
  Náš projekt si klade za cíl hlouběji rozvíjet praktické dovednosti studentů. Využití daných znalostí v praktické
  úloze má vést žáky k motivaci na rozvíjení praktických dovedností. Nedílnou součástí je i zvýšení motivace žáků
  k výběru technicky orientovaných oborů dalšího studia na středních školách. Na připravených praktických
  úlohách budou moci žáci pod vedením vyučujícího samostatně pracovat. To co je k dnešnímu dni nedostatečné
  je samotné materiální vybavení, na kterém by žáci úlohy mohli provádět. Projekt tak umožní žákům pracovat s
  moderním vybavením včetně využití ICT techniky při praktických úlohách, které tak umožní žákům lépe pochopit
  probíranou látku.

  Komu je projekt určen:

  Cílová skupina bude tvořena žáky naší školy. Při analýze studentů na naší škole v souladu s harmonogramem
  projektu, je začátek naplánován na období září 2012. V té době bude na druhém stupni cca 170 žáků. Za období
  realizace která je naplánována na 2 roky počítáme se zapojením všech žáků druhého stupně.
  Druhou cílovou skupinou jsou poté samotní pedagogové, kteří před tvorbou samotných úloh projedou školením
  na tvorbu videí. Projekt počítá s aktivním zapojením 6 pracovníků. Jedná se především o učitelé přírodopisu,
  fyziky a chemie.

  Vazby na jiné projekty:

  Projekt volně navazuje na projekt Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda. Cílem tohoto projektu bylo
  vytvořit elearningové materiály pro předměty přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie. Cílem projektu nebylo vytvářet
  praktické úlohy nýbrž studijní materiály. Proto tvorba praktických úloh by v tomto ohledu byla skvělým doplněním
  původního projektu.
  Po odborné konzultaci se zprostředkujícím subjektem není žádná aktivita projektu zdvojená projektem původním.
  Původního projekt byl ukončen 16.3.2012. Začátek realizace tohoto projektu je 1.6.2012.

  Projekt bude pracovat s celkovým rozpočetem 2 343 850 kč.

  Projekt je koncipován na 17 měsíců - ukončení projektu je naplánováno na 31.8.2014.

  Počet článků:
  6
 • Realizace projektu - Aj

  Podpora výuky angličtiny metodou CLIL na prvním stupni ZŠ

  Cílem projektu je vytvořit 5 sad, tedy 100 úloh, pro podporu a inovaci výuky anglického jazyka na 1.stupni ZŠ. Každá sada bude určena pro jednotlivý ročník a bude obsahovat 20 úloh. V každé jazykové skupině proběhne každý měsíc v rámci výuky anglického jazyka realizace dvou úloh pomocí metody CLIL. Tyto úlohy budou určeny pro žáky naší školy. Každá úloha bude obsahovat český i anglický popis úlohy s metodickým doporučením, video nebo audio nahrávku pořízenou rodilým mluvčím, veškeré potřebné pomůcky a vybavení, v případě přípravy z tématu Člověk a svět práce i hotový výrobek. Jako motivace a podpora k využití úloh při výuce bude před použitím každé úlohy (2 krát měsíčně) přítomen v každé jazykové skupině rodilý mluvčí, který bude mít za úkol dětem přiblížit daná témata z úlohy.

  Celkovým výstupem projektu bude zpracování a uložení 5 sad po 20 úlohách pro příští využití a jejich realizace. Po pilotním ověření úloh ve výuce, bude následovat zařazení těchto úloh do Školního vzdělávacího programu. Celý projekt uzavře konference, kde budou prezentovány vytvořené úlohy metodou CLIL.

  V minulých letech byl na naší škole realizován projekt Inovace a individualizace vzdělávání. Projekt byl zaměřen na tvorbu pomůcek vhodných pro výuku angličtiny. CLIL se však soustředí na integraci jiného předmětu do anglického jazyka a chápání vzájemných souvislostí, propojení s běžným životem, což v současné době považujeme na naší škole jako nedostatečné.

  Věříme, že se efektivním využitím úloh zvýší motivace a zároveň i jazyková úroveň žáků. V současné době není metoda CLIL ještě široce využívána, chybí potřebné metodické materiály a odborné publikace. Cílem je také zpřístupnit tuto novou metodu ve výuce i učitelům, kteří nedisponují dostatečnými znalostmi anglického jazyka.

  Cílová skupina bude tvořena žáky 1. stupně naší školy. Tedy žáky 1. - 5. ročníku.  Druhou cílovou skupinou jsou samotní pedagogové, kteří se aktivně zapojí do přípravy a realizace projektu. Jedná se především o vyučující angličtiny a metodiky působící na 1.stupni ZŠ.

  Těšíme se už v září J K.Kořínková a projektový tým

  Počet článků:
  1