Informace k zápisu

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

SEZNAM PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 NAJDETE ZDE

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a dětí s odkladem povinné školní docházky. 
Naše škola je v řadě ohledů inovativní a hodně věcí neprobíhá tak, jak je to zvykově léty zažité, tak, jak jsme to ve škole zažívali ještě my. Zápis prvňáčků není výjimkou, a proto máme pro vás dobrou zprávu - NENÍ POTŘEBA K NÁM DO ŠKOLY K ZÁPISU FYZICKY PŘIJÍT S DÍTĚTEM :)  
Tento postup volíme i z toho důvodu, že podle platné legislativy nelze při rozhodnutí o přijetí přihlížet k tomu, jak je dítě šikovné a nadané. 
Při zápisu postupujeme transparentně podle předem daných kritérií (viz níže). 

RÁDI VÁS VE ŠKOLE UVÍTÁME NAPŘÍKLAD PŘI TĚCHTO PŘÍLEŽITOSTECH:

 • Pokud se chcete vy a vaše dítě seznámit s naší školou doporučujeme využít projekty Pohádková škola nebo Klubík Montessori, které jsou připraveny týmem našich zkušených pedagogů na míru předškoláčkům. 
 • Rovněž jsme pro vás připravili dny otevřených dveří (listopad, duben - viz organizace školního roku). 
 • Pokud vaše dítě navštěvuje některou z okolních mateřských škol, pak se zcela jistě podívá přímo do výuky v rámci naší efektivní spolupráce.  

Jak postupovat před zápisem:

Na webových stránkách ZAPISDOZS.BRNO.CZ (bude možné v průběhu března) musí rodiče vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. 
Tuto žádost je třeba vytisknout, podepsat zákonným zástupcem a spolu s dalšími dokumenty ji dodat do školy. 

Žádost musí obsahovat:

1. vygenerovanou podepsanou žádost  ( o přijetí nebo o odklad školní docházky)

2. přílohu žádosti (ke stažení zde), která obsahuje i povinné informace ve smyslu §3a vyhlášky 48/2005 Sb., které si odstřihnete a necháte doma

3. kopii rodného listu dítěte (škola po kontrole údajů kopii skartuje)

4. byl-li vašemu dítěti loni udělen odklad povinné školní docházky jinou školou, je třeba i kopie rozhodnutí o odkladu.

5. v případě, že jste po 1. 4. 2024 změnili trvalý pobyt dítěte a tím se vaše dítě stalo spádovým dítětem naší školy, musíte tuhle skutečnost doložit výpisem z evidence obyvatel

6. další případné doklady - kopie povolení k přechodnému/trvalému pobytu (cizinci), kopie rozhodnutí soudu o tom, kdo může dítě zastupovat (např. u pěstounů), kopie vyšetření z PPP která dokládají případné speciální vzdělávací potřeby budoucího žáka apod. 

7. zájemci o alternativní třídu Montessori dodají kopie případných certifikátů dokládajících absolvování vzdělávacích kurzů ve smyslu platných kritérií pro přijetí;

Podáváte-li žádost o odklad školní docházky:

OZNAMUJEME, ŽE S OHLEDEM  NA VELKÝ ZÁJEM O NAŠI ŠKOLU BUDEME AŽ NA OPODSTATNĚNÉ VÝJIMKY VYŘIZOVAT ODKLADY POUZE NAŠICH SPÁDOVÝCH ŽÁKŮ!!! Odklady nespádových žáků prosím řešte na své spádové škole - nemusíte mít žádnou obavu, to že vám škola vydá rozhodnutí o odkladu vůbec neznamená, že na ni musíte další rok nastoupit - další rok musíte opět k zápisu a již si vyberete školu podle vlastního výběru.

K žádosti o odklad je nutné doložit tyto povinné přílohy:

 • doporučení PPP nebo SPC (pozor!! je nutno se co nejdříve k vyšetření objednat)
 • doporučení dětského lékaře (případně klinického psychologa)

Pokud některou z příloh v době podání žádosti ještě nemáte, je nutné ji doložit do 30 dnů od podání žádosti o odklad povinné školní docházky.

Příjem žádostí - středa 24. 4. až pondělí 29. 4.

Žádost před tímto termínem nelze přijmout! POŘADÍ DORUČENÍ ŽÁDOSTI NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV NA VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.
Žádosti můžete dodat některým z těchto způsobů:

MOŽNOST Č.1 - DATOVOU SCHRÁNKOU

ID datové schránky školy: h4dmjxz
Je nutné použít datovou schránku, která je registrovaná na jednoho ze zákonných zástupců.

MOŽNOST Č.2 - E-MAILEM

E-mail pro příjem žádostí: zapis@zsgajdosova.cz 
POKUD NEMÁTE ELEKTRONICKÝ PODPIS MUSÍ ŽÁDOST OBSAHOVAT I KOPII OBČANSKÉHO PRŮKAZU nebo jiného dokladu totožnosti s dovětkem "poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována" a váš podpis.

MOŽNOST Č.3 - POŠTOU

Adresa školy: Gajdošova 1282 / 3, 61500 Brno 
ŽÁDOST MUSÍ OBSAHOVAT I KOPII OBČANSKÉHO PRŮKAZU nebo jiného dokladu totožnosti s dovětkem "poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována" a váš podpis.
Nechcete-li posílat kopii OP, musely by vaše podpisy na žádosti být notářsky ověřeny (možno vyřídit i na místech CzechPoint).

MOŽNOST Č.4 - OSOBNĚ

Na vrátnici školy (hlavní vchod z ulice Balbínova z levého boku při pohledu ze Staré osady) v obálce s nadepsaným heslem “ZÁPIS”.
ŽÁDOST MUSÍ OBSAHOVAT I KOPII OBČANSKÉHO PRŮKAZU nebo jiného dokladu totožnosti s dovětkem "poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována" a váš podpis.
Nechcete-li posílat kopii OP, musely by vaše podpisy na žádosti být notářsky ověřeny (možno vyřídit i na místech CzechPoint).

MOŽNOST Č.5 - POTŘEBUJETE POMOC NEBO KONZULTACI

Pokud rodič potřebuje:

 • pomoc s podáním přihlášky (generování, tisk, doklady),
 • konzultovat speciální vzdělávací potřeby svého dítěte (o nějakých ví, má obavy že nějaké nastanou, nějaké řeší s poradnou),
 • je ve specifické situaci, potřebuje probrat cokoliv dalšího souvisejícího se zápisem,

rádi vás uvidíme osobně a  budeme od vás vybírat přihlášky v těchto termínech  (doporučujeme využít rezervační systém na ZAPISDOZS.BRNO.CZ). :

 • středa 24. 4. 2024 od 15:00 do 17:00
 • čtvrtek 25. 4. 2024 od 15:00 do 17:00
 • pondělí 29. 4. 2024 od 9:00 do 12:00

Během této návštěvy je možné pokud to považujete pro konzultaci za důležité přijít i s dítětem a konzultovat i se členy školního poradenského pracoviště. 

Obecné informace k zápisu:

Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

 • Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení  šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
 • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).
 • Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
 • Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
 • O odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v den zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. tyto žádosti lze doložit dodatečně, ale upozorňujeme rodiče, kteří uvažují o odkladu, že na příslušné vyšetření do PPP se musí objednat co nejdříve (ideálně do konce února), jinak je více než pravděpodobné, že potvrzení nebudou schopni doložit a dítě bude muset nastoupit k základnímu vzdělávání. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.
 • Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat a dostavit se znovu k zápisu (s sebou si k zápisu vezmou rozhodnutí o odkladu !!!). Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.
 • Termín zápisu vyvěsí škola na www stránkách a veřejně přístupné nástěnce ZŠ.
 • přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje podle KRITÉRIÍ a v souladu se školským zákonem ředitel školy.
 • Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením  na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž  způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 • Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.

Soubory