Informace k zápisu

Seznam žáků přijatých ke vzdělávání ve školním roce 2022/2023 najdete pod čísly podaných přihlášek  na https://zapisdozs.brno.cz/skola/zakladni-skola-brno-gajdosova-3 .

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024 se uskuteční následovně:

1. Sběr přihlášek ke vzdělávání elektronicky nebo poštou bude probíhat od pondělí 24. 4. 2023 do pátku 28. 4. 2023

OPRAVDU NENÍ POTŘEBA K NÁM DO ŠKOLY FYZICKY PŘIJÍT S DÍTĚTEM!!! Proč??

Pokud se chcete vy a vaše dítě seznámit s naší školou, můžete využít buď Pohádkovou školu nebo Klubík Montessori, což jsou aktivity probíhající na škole od listopadu do března v rámci snazší adaptace a usnadnění přechodu  dětí z mateřské na základní školu. Také můžete využít dnů otevřených dveří v listopadu nebo na začátku dubna (ty jsou určeny přímo pro vás). Zápis budoucích prvňáčků probíhá v režimu správního řízení. Ke všem prvňáčkům přistupujeme stejně a bez rozdílu a při zápisu postupujeme striktně podle předem daných kritérií (viz. níže). Nesmíme přihlížet k tomu, jak je vaše dítě šikovné a nadané. Protože je o naši školu opravdu zájem, což nás těší, zpracováváme každoročně více než 160 žádostí o přijetí nebo odklad. Abychom vám i nám tohle byrokratické martirium maximálně usnadnili, rozhodli jsme se pro tuto čistě administrativní, nicméně velmi efektivní formu zápisu. Na našem zápisu tedy nevítají děti pohádkové postavičky (už proto, že spoustu z nich nebudeme moci přijmout a přišlo by nám to cynické) a děti si od nás neodnášejí motýlky vyrobené z roličky od toaletního papíru. Moc děkujeme za pochopení v této věci - souvisí to s tím, že naše škola je v řadě ohledů inovativní a hodně věcí neprobíhá tak, jak je to zvykově léty zažité, tak, jak jsme to ve škole zažívali ještě my. Máme za to, že se píše rok 2023.

ALE   

2. Pokud rodič upřednostňuje osobní setkání (potřebuje s byrokracií pomoci), nebo potřebuje konzultovat speciální vzdělávací potřeby svého dítěte (o nějakých ví, má obavy že nějaké nastanou, je ve specifické situaci), rádi vás uvidíme i osobně a  budeme od vás vybírat přihlášky od úterý 25. 4. 2023 do čtvrtka 27. 4. 2023 vždy od 15:00 do 17:00 (využijete rezervační systém viz, níže). Během této návštěvy je možné pokud to považujete pro konzultaci za důležité přijít i s dítětem a konzultovat se členy školního poradenského pracoviště a se zástupci vedení školy. 

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Jak postupovat před zápisem:

Na webových stránkách ZAPISDOZS.BRNO.CZ (bude možné v průběhu března) musí rodiče vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o doklad povinné školní docházky. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost je třeba vytisknout, podepsat oběma rodiči (pokud bude jen jeden podpis, je třeba ještě čestné prohlášení viz. níže) a spolu s dalšími dokumenty poslat  nebo donést s sebou na v termín zápisu (přesný čas rezervujete po 1.4. v rezervačním systému na ZAPISDOZS.BRNO.CZ).

Postup, pokud budete žádost posílat:

NEPOSÍLEJTE PROSÍM ŽÁDOSTI DŘÍVE NEŽ V PONDĚLÍ 25. 4. (V PŘÍPADĚ POŠTY PÁTEK 22. 4.)!!! POŘADÍ DORUČENÍ ŽÁDOSTI NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV NA VÝSLEDEK PŘIJETÍ ČI NEPŘIJETÍ DO ŠKOLY !!!!

VŠECHNY PŘÍLOHY PROSÍM OPRAVDU SKENUJTE, FOTOGRAFIE Z MOBILU JSOU VE VALNÉ VĚTŠINĚ NEPOUŽITELNÉ - DĚKUJEME.

Žádost lze doručit těmito způsoby:

1. běžnou poštou - na obálku prosím napište viditelně heslo "ZÁPIS" (můžete také vhodit v obálce s nápisem "ZÁPIS" přímo do schránky školy umístěné na dveřích), musíte být jasně identifikováni, tzn. nastávají dvě možnosti:

a) BUĎ BUDE žádost opatřena notářsky ověřeným podpisem jednoho ze zákonných zástupců 
NEBO

b) žádost bude doplněna o kopii občanského průkazu (případně jiného dokladu totožnosti v případě cizinců apod.) a na té kopii bude napsáno "poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována" a váš podpis

2. mailem na zapis@zsgajdosova.cz - při žádosti musíte být identifikováni tzn. jsou dvě možnosti:

a) BUĎ žádost musí být podepsána elektronickým podpisem - POZOR! Podpis musí být váš osobní (fyzická osoba - klidně i OSVČ), nikoli případný podpis, který používáte jako zaměstnanci firmy
NEBO

b) žádost bude obsahovat kopii vašeho občanského průkazu a na té kopii bude napsáno "poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována" a váš podpis

3. datovou schránkou (ID schránky školy je h4dmjxz) - POZOR - musíte vlastnit svoji osobní datovou schránku (fyzická osoba, klidně i OSVČ), nelze zasílat prostřednictvím datové schránky vašeho zaměstnavatele, protože bychom stejně po vás pak chtěli kopii OP a je tedy jednodušší rovnou postupovat podle bodu 2 b)
 

Doručená žádost musí obsahovat:

1. samotnou žádost, kterou jste si vygenerovali a která je kompletně vyplněná a podepsaná oběma rodiči (v případě jednoho podpisu ještě doplníte ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ) - ODKLADY VIZ. NÍŽE !!!

2. přílohu žádosti (ke stažení zde), která obsahuje i povinné informace ve smyslu §3a vyhlášky 48/2005 Sb., které si odstřihnete a necháte doma

3. kopii rodného listu dítěte (škola po kontrole údajů ihned skartuje)

4. byl-li vašemu dítěti loni udělen odklad povinné školní docházky jinou školou, je třeba i kopie rozhodnutí o odkladu.

5. v případě, že jste po 1. 4. 2023 změnili trvalý pobyt dítěte a tím se vaše dítě stalo spádovým dítětem naší školy, musíte tuhle skutečnost doložit výpisem z evidence obyvatel

6. další případné doklady - kopie povolení k přechodnému/trvalému pobytu (cizinci), kopie rozhodnutí soudu o tom, kdo může dítě zastupovat (např. u pěstounů), kopie vyšetření z PPP která dokládají případné speciální vzdělávací potřeby budoucího žáka (pozor! je nutno uvést i v samotné žádosti) apod.; zájemci o monte mohou poslat kopie případných certifikátů dokládající absolvování vzdělávacích kurzů ve smyslu platných kriterií pro přijetí;

7. POKUD NEMÁTE ELEKTRONICKÝ PODPIS NEBO SVOJI DATOVOU SCHRÁNKU, NEBO ŽÁDOST DORUČENÁ BĚŽNOU POŠTOU NEBUDE MÍT NOTÁŘSKY OVĚŘENÝ PODPIS, MUSÍ ŽÁDOST OBSAHOVAT I KOPII OBČANSKÉHO PRŮKAZU nebo jiného dokladu totožnosti s dovětkem "poskytuji kopii OP k identifikaci žádosti o přijetí a beru na vědomí, že kopie bude ihned po přijetí žádosti skartována" a váš podpis

Škola vás bude informovat, zda vaše žádost dorazila a je úplná a to primárně uvedenou mailovou adresou, případně po telefonu. Pokud nejpozději v pondělí 3.5. nebudete mít potvrzeno, že vaše žádost dorazila, kontaktujte nás neprodleně na mailu SEKRETARIAT@ZSGAJDOSOVA.CZ, případně telefonicky.

Postup, pokud se s vyplněnými dokumenty chcete osobně dostavit do školy:

Při generování žádosti na serveru ZAPISDOZS.BRNO.CZ si zarezervujete přesný čas, kdy se chcete dostavit (rezervace by měly být otevřeny nejpozději 1. 4. 2022). V uvedený čas se dostavíte do prostoru vstupu naší školy a budete s sebou mít:

1. samotnou žádost, kterou jste si vygenerovali a která je kompletně vyplněná a podepsaná oběma rodiči (v případě jednoho podpisu ještě doplníte ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ)

2. přílohu žádosti, kterou jste si stáhli ZDE ze stránek naší školy a která obsahuje i povinné informace ve smyslu §3a vyhlášky 48/2005 Sb., které si odstřihnete a necháte doma

3. originál rodného listu dítěte ( můžete nahradit kopií - škola po kontrole údajů ihned skartuje)

4. byl-li vašemu dítěti loni udělen odklad povinné školní docházky jinou školou, je třeba i kopie rozhodnutí o odkladu.

5. Váš doklad totožnosti, ze kterého je možné ověřit trvalý pobyt dítěte; v  případě, že jste po 1. 4. 2021 změnili trvalý pobyt dítěte a tím se vaše dítě stalo spádovým dítětem naší školy, musíte tuhle skutečnost doložit výpisem z evidence obyvatel

6. další případné doklady - kopie povolení k přechodnému/trvalému pobytu (cizinci), kopie rozhodnutí soudu o tom, kdo může dítě zastupovat (např. u pěstounů), kopie vyšetření z PPP která dokládají případné speciální vzdělávací potřeby budoucího žáka (pozor! je nutno uvést i v samotné žádosti) apod.

Všechny dokumenty si prosím vyplňte, abychom mohli vše jen zkontrolovat a neshlukovali jsme se v prostorách školy ve větším počtu, než je nezbytně nutné - děkujeme za pochopení.

Postup při podání žádosti o odklad:

OZNAMUJEME, ŽE S OHLEDEM  NA VELKÝ ZÁJEM O NAŠI ŠKOLU BUDEME AŽ NA OPODSTATNĚNÉ VÝJIMKY VYŘIZOVAT ODKLADY POUZE NAŠICH SPÁDOVÝCH ŽÁKŮ!!! Odklady nespádových žáků prosím řešte na své spádové škole - nemusíte mít žádnou obavu, to že vám škola vydá rozhodnutí o odkladu vůbec neznamená, že na ni musíte další rok nastoupit - další rok musíte opět k zápisu a již si vyberete školu podle vlastního výběru.

Dále mohou nastat dva případy:

1. PŘÍPAD - chcete odklad a máte už doporučení poradny a případně i dětského lékaře (pokud máte obě potvrzení a nejste spádoví, můžeme učinit výjimku a udělit odklad i vám)
Podáte jen žádost o odklad a donesete s sebou ta doporučující potvrzení (lékaře případně doložíte později, důležitější je to z PPP)

2. PŘÍPAD - jste naši spádoví, chcete odklad, ale ještě jste neabsolvovali vyšetření v PPP
Tady vzniká problém, protože je docela možné, že se vám už nepodaří odklad vůbec vyřešit a proto podáte jak žádost o odklad, tak žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Dáme vám prostor k tomu, aby se vám podařilo odklad úspěšně vyřešit, ale pokud to nevyjde, budeme muset vaše dítě přijmout ke vzdělávání a bude muset nastoupit v září do 1.třídy.

Obecné informace k zápisu:

Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

  • Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení  šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).
  • Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
  • Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
  • O odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v den zápisu. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. tyto žádosti lze doložit dodatečně, ale upozorňujeme rodiče, kteří uvažují o odkladu, že na příslušné vyšetření do PPP se musí objednat co nejdříve (ideálně do konce února), jinak je více než pravděpodobné, že potvrzení nebudou schopni doložit a dítě bude muset nastoupit k základnímu vzdělávání. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.
  • Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat a dostavit se znovu k zápisu (s sebou si k zápisu vezmou rozhodnutí o odkladu !!!). Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.
  • Termín zápisu vyvěsí škola na www stránkách a veřejně přístupné nástěnce ZŠ.
  • přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje podle KRITÉRIÍ a v souladu se školským zákonem ředitel školy.
  • Seznam přijatých žáků oznámí škola vyvěšením  na veřejně přístupném místě ve škole a rovněž  způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
  • Po ukončení zápisu vydává ředitel školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do školy.

Soubory