Na koho se obrátit

Na koho se v případě potřeby mám obrátit?

(podrobný rozpis jednotlivých kompetencí je dán statutem ŠPP na stránkách naší školy)

Vedoucí ŠPP - koordinátor inkluze, metodické vedení asistentů, mentorů a školních asistentů, komunikace se spolupracujícími školskými poradenskými zařízeními, intervenční programy pro třídy, práce s žáky s poruchami v chování a s problémovým chováním

Metodik prevence (1.-5. třída)- téma třídnických hodin, prevence rizikového chování a jeho poradenství, žákovský parlament

Metodik prevence (6.-9. třída)- preventivní program, téma třídnických hodin, prevence rizikového chování a jeho poradenství

Výchovná poradkyně- kariérové a další studium žáka, žáci s SVP a žáci nadaní, plán pedagogické podpory, noví žáci a jejich adaptace, záškoláctví, prospěch žáků,

Školní psycholožka- psychologické poradenství ve škole, pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání, diagnostika výukových problémů, depistáže SPU, podpora sociálního klimatu tříd, noví žáci a jejich adaptace

Školní speciální pedagog- administrace IVP, individuální výchovné plány, pomůcky pro žáky se SVP, komunikace se střediskem výchovné péče a OSPOD,

Sociální pedagog - spolupracuje s OSPOD, kurátorem pro mládež a střediskem výchovné péče

Všichni naši poradci jsou Vám k dispozici. V případě potřeby je neváhejte kontaktovat pro radu.