Postup při podávání podnětu nebo stížnosti

A. Vymezení pojmů

1. Stížnost je podání, jímž se fyzické osoby obracejí na ZŠ ve věci ochrany svých subjektivních práv nebo právem chráněných zájmů. Stížností je rovněž podání proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu učiněné podle § 175 Správního řádu.

2. Podnět je podání, které nenaplňuje znaky stížnosti, v němž se upozorňuje na konkrétní negativní jevy v činnosti ZŠ, zejména je-li poukazováno na porušování právních předpisů nebo školního řádu či vnitřních předpisů ZŠ. Podnětem podle této směrnice není vyjádření názoru, žádost nebo návrh ke zlepšení činnosti.

B. Administrativní postup při vyřizování podnětů

1. Zákonní zástupci žáků, žáci

Primárním příjemcem podnětů žáků a jejich zákonných zástupců je třídní učitel. V případě, že by podnět mířil proti postupu a jednání třídního učitele, směřují žáci a jejich zákonní zástupci svůj podnět na kteréhokoliv ze zástupců ředitele školy, případně přímo na ředitele školy.

Podnět může být podán ústně nebo písemně, v listinné podobě nebo elektronicky. Podnět může být podán také prostřednictvím elektronické schránky důvěry na webových stránkách školy. Správce schránky postoupí podnět třídnímu učiteli, nebo vedoucímu zaměstnanci školy k řešení. Třídní učitel má povinnost takový podnět zaevidovat do příslušné složky své třídy na školním cloudovém uložišti.

Pokud je v kompetenci třídního učitele podnět prošetřit a aplikovat případná nápravná opatření, zapíše do složky své třídy i to, jakým způsobem byl podnět vyřešen a podá o něm prokazatelně informaci svému bezprostřednímu nadřízenému (podle oblasti, které se podnět týkal). Stěžovatele informuje o tom, jak byl podnět vyhodnocen, případně jaká byla přijata opatření k jeho řešení.

Pokud je podnět takového charakteru, že není v kompetenci třídního učitele podnět vyřešit, bez zbytečného odkladu předá podnět k řešení některému ze zástupců ředitele, případně přímo řediteli školy (podle toho, jaké oblasti se podnět týká, či na jednání jaké osoby směřuje) a stěžovatele informuje, komu podnět postoupil k řešení.

Zástupci ředitele a ředitel školy vždy na nejbližší poradě vedení školy informují o podaných a vyřešených podnětech, o kterých je informovali třídní učitelé, nebo které jim byli třídními učiteli postoupeny k řešení. Pokud jsou podněty oprávněné, evidují se rovněž v evidenci neshod a pracuje se s nimi v souladu se systémem řízení kvality. Vedoucí zaměstnanec, kterému bylo postoupeno řešení podnětu rovněž informuje stěžovatele o tom, jak byl podnět vyhodnocen a jaká nápravná opatření byla přijata.     

Pokud se stěžovatel neztotožňuje s tím, jak byl jeho podnět klasifikován, nebo jak byl vyřešen, případně má za to, že přijatá nápravná opatření nejsou dostatečná, má možnost odvolat se vůči způsobu řešení svého podnětu přímo k řediteli školy. Ten pak stěžovatele informuje o dalším postupu.

Anonymně podané podněty se vždy předávají vedoucím zaměstnancům školy a ti o jejich řešení se rozhodne na poradě vedení v závislosti na relevanci a závažnosti podnětu. O výsledku šetření anonymně podaného podnětu stěžovatel nemůže být vyrozuměn, neboť jeho identita není známa.

2. Zaměstnanci školy

Kterýkoliv zaměstnanec školy má možnost podat podnět, a to ústně nebo písemně, v listinné podobě nebo elektronicky, případně prostřednictvím elektronické schránky důvěry na webových stránkách školy. Správce schránky pak podnět postoupí příslušnému vedoucímu zaměstnanci k řešení.

Zaměstnanec školy má povinnost bezodkladně informovat svého nadřízeného, případně přímo ředitele školy zejména v případech, kdy se domnívá, že jsou porušována základní práva žáků nebo zaměstnanců školy jakož i v případech, kdy se domnívá že jednání osob ve škole je v přímém rozporu se standardními společenskými zásadami etiky a komunikace.

Podněty zaměstnanců se vždy projednávají na poradě vedení. O řešení případných anonymních podnětů se rozhodne na poradě vedení v závislosti na relevanci a závažnosti podnětu.

O výsledku šetření a případných nápravných opatřeních je stěžovatel vyrozuměn, pokud je jeho identita známa.

C. Administrativní postup při vyřizování stížností

1. Stížnosti mohou být škole předány v písemné podobě poštou či osobně, nebo v ústní podobě, také v digitální podobě na vybraných záznamových médiích, vyvěšených a vyjmenovaných podle novely správního řádu v podatelně školy (flash, CD-ROM). Došlé i ústně podané stížnosti eviduje pracovník podatelny zapsáním do podacího deníku doručené pošty a dále vyplněním evidenčního listu stížnosti (obsah je uveden v dalším textu). U stížností podávaných ústně do protokolu či na záznamových médiích se vždy při podání zhotoví tištěná podoba, jejíž pravost stěžovatel potvrdí vlastnoručním podpisem a údaji nutnými pro doručení vyřízení stížnosti. Na žádost stěžovatele je mu vydáno potvrzení o přijetí stížnosti, a to formou zhotovení kopie stížnosti nebo vytištěním textu z dodaného záznamového média, podepsaného pracovníkem, který stížnost přijal, čitelným uvedením jeho jména a funkce/pracovního zařazení, datem a razítkem školy. Stížnosti anonymních stěžovatelů se v souladu se správním řádem neprošetřují, ale přistupuje se k nim, jako k podnětu.

2. Zaměstnanec pověřený příjmem stížností:

ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti statutární zástupce ředitele školy  

Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době.

3. Evidenční list stížnosti obsahuje:

a) datum podání

b) jméno, příjmení a adresu stěžovatele

c) označení organizace nebo osoby, proti níž stížnost směřuje

d) předmět stížnosti

e) kdy a komu byla stížnost předána k prošetření nebo vyřízení

e) výsledek šetření (zda je stížnost vyřízena jako neoprávněná, oprávněná či oprávněná částečně)

f) jaká byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků

g) data podání zpráv o příjmu a vyřízení stížnosti

h) výsledek následné kontroly, jak byla opatření k nápravě splněna.

4. Údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

5. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

6. Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, než je Základní škola Brno, Gajdošova 3, postoupí škola příslušným orgánům a organizacím k vyřízení do 60 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele. Pokud základní škola obdrží stížnost, jejíž prošetření je třeba jen zčásti v jejich pravomoci, potvrdí její příjem stěžovateli  a sdělí mu, které body stížnosti prošetří. Současně jej bude informovat, komu postupuje další část stížnosti k prošetření a vyřízení

7. O přidělení stížnosti k prošetření a vyřízení dalším zaměstnancům školy rozhoduje ředitel školy.

8. Základní škola je kompetentní šetřit stížnosti na čerpání přidělených finančních prostředků na platy a náhrady platů, popřípadě mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odstupné, náklady na zvláštní způsobem stanovené odvody do sociálních a zdravotních fondů, ostatní náklady vyplývající z pracovně právních vztahů a na výdaje na učebnice a školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně, čerpání přidělených finančních prostředků na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, čerpání finančních prostředků, přidělování a využívání dotací, výsledky vzdělávání a jeho průběh, na personální a materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti.

9. V zájmu odborného a věcně správného vyřízení předmětu stížnosti jsou všichni pracovníci školy povinni poskytnout nezbytnou součinnost. Vůči stěžovatelům nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podali stížnost.

10. Při prošetřování a vyřizování stížností jsou pověření zaměstnanci povinni:

a)      prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určené lhůtě,

b)      objektivně a úplně prošetřit všechny její body, zjištění dokladovat,

c)      výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná nebo neoprávněná,

d)      o výsledku šetření informovat stěžovatele

e)      u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a poskytnout výsledky šetření věcně příslušným odborům a oddělením k dalšímu využití

11. Je nepřípustné postupovat stížnosti k prošetření nebo vyřízení oddělením a zaměstnancům, proti kterým stížnost směřuje. Stížnosti na ředitele školy se postupují k prošetření nebo vyřízení vždy příslušnému nadřízenému orgánu.

12. Opakovanou stížnost pověřený zaměstnanec přezkoumá formálně a věcně, zda stížnost byla správně vyřízena. Neobsahuje-li další stížnost v téže věci nové skutečnosti a formální a věcné přezkoumání potvrdilo správnost vyřízení původní stížnosti, příjem stížnosti se nepotvrdí a stížnost nebude prošetřována.

13. Pověřený zaměstnanec je povinen stížnost vyřídit do 60 dnů od jejího zaevidování. Je povinen prošetřit všechny body stížnosti a o výsledku šetření informovat statutárního zástupce školy a s jeho pověřením stěžovatele (písemně, osobním jednáním). V případě vyřízení stížnosti osobním jednáním pověřený pracovník z jednání zpracuje zápis. Zápis se vyhotoví minimálně ve dvou stejnopisech pro obě strany – školu a stěžovatele.

14. Zápis obsahuje datum jednání, jména všech osob, které se jednání zúčastnily, stručný a výstižný obsah jednání a výsledek šetření stížnosti. Zápis podepíší všichni účastníci jednání, pokud některý účastník odmítne zápis podepsat nebo nesouhlasí s jeho obsahem, poznamená se to s uvedením důvodů.

15. V závěru zápisu se vždy uvede vyjádření stěžovatele ke způsobu vyřízení stížnosti, např.: "Tímto považuje stěžovatel svoji stížnost za vyřízenou a netrvá na písemné odpovědi".  Pokud stěžovatel zápis podepíše, není třeba o výsledku šetření informovat stěžovatele písemně.

16. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel je o tom vyrozuměn.

17. Kontrolu evidence a vyřizování stížností provádí ředitel školy.

18. Opatření k odstranění zjištěných nedostatků v případě oprávněných nebo částečně oprávněných stížností stanoví ředitel školy. Současně kontroluje jejich plnění.

19. Stížnosti a spisový materiál týkající se jejich vyřízení se ukládají v dokumentaci a archivu školy po dobu danou správním řádem pro školy a školská zařízení – skartační znak V10.